Ubytovací poriadok - Apartman TiSa

Apartmán TiSa
Apartman TiSa
Prejsť na obsah
Ubytovací poriadok
APARTMÁN TiSa
1.     V apartmáne TiSa môže byť ubytovaný výlučne hosť, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený. Pri nástupe na pobyt je hosť povinný preukázať sa platným identifikačným dokladom – občiansky          preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti.

2.     Klient, ktorý si rezervuje ubytovanie v Apartmáne TiSa sa súčasne zaväzuje, že bude dodržiavať ubytovací priadok.

3.     Ubytovanie v súkromí poskytuje ubytovaným hosťom služby v rozsahu príslušnej kategórie.

4.     Nástup na pobyt je možný v čase od 14:00 do 20:00 hod., neskorší alebo skorší príchod je možný len po dohode s ubytovateľom.

5.      Ukončenie pobytu je v deň odchodu do 10:00. Ak hosť neuvoľní ubytovanie v stanovenom čase, je ubytovacie zariadenie oprávnené účtovať ubytovanie za nasledujúci deň.

6.     Ak si hosť objedná pobyt a z rôznych príčin musí náhle odísť, objednané služby mu budú účtované v plnej cene aj v prípade, keď ich nevyužije.

7.  Pri prihlásení ubytovaný zloží vratnú kauciu vo výške 100€ za apartmán pre prípad zničenia vecí, poškodenia apartmánu. Ubytovateľ vykoná pri odchode klienta za jeho prítomnosti kontrolu ubytovacích priestorov. V prípade, že zariadenie je v stave a rozsahu ako pri nástupe na pobyt, je hosťovi vrátená kaucia v plnej výške. V prípade, že zariadenie bolo poškodené alebo chýba, je táto hodnota zariadenia odpočítaná z kaucie klienta, prípadne žiadaný doplatok do skutočnej hodnoty.

8.     Ubytovateľ je povinný odovzdať hosťovi apartmán v stave spôsobilom na riadne užívanie a nerušený pobyt podľa dohody. V súlade s kategóriou ubytovacieho zariadenia je posteľné prádlo vymieňané raz za sedem dní. Uteráky sa vymieňajú každé štyri dni.

9.     Klient v apartmáne nemôže bez súhlasu ubytovateľa premiestňovať interiérové zariadenie, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej alebo inej inštalácie, premiestňovať riady a iné zariadenie.

10. Klient pri nástupe na pobyt obdrží jednu sadu kľúčov od ubytovacieho zariadenia, vrátane diaľkového ovládača k prístupovej bráne. Za stratu účtujeme poplatok 30€.
11. V rámci bezpečnosti je ubytovaný povinný uzamkýnať vstupy do objektu a uzatvárať pri odchode a príchode prístupovú bránu.
12. V čase od 22:00 do 6:00 je v ubytovacom zariadení nočný kľud, ktorý je ubytovaný povinný dodržiavať.
13. Vo všetkých interných priestoroch apartmánu a rovnako aj na balkóne je prísne zakázané fajčiť. Porušenie tohto zákazu sa pokutuje sumou 100€.
14. V apartmáne nie je dovolené klientom používať vlastné elektrické spotrebiče, okrem osobného počítača a elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu a to holiaci strojček, sušič vlasov a podobne.
15. Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia nezodpovedá za veci ubytovanými hosťami vnesené do objektu, priestorov určených na ubytovanie alebo na uloženie vecí. Prosíme preto cenné veci voľne nenechávať!
16. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých ani v apartmáne, ani v ostatných priestoroch objektu. Za každých okolností zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt.
17. V prípade akýchkoľvek škôd, ktoré vzniknú neohľaduplným zaobchádzaním s vecami nachádzajúcimi  sa v priestoroch objektu a jeho zariadením, je ubytovaný povinný škodu nahlásiť a primerane znášať náklady, ktoré vzniknú ubytovateľovi pri ich odstraňovaní.
18. Akékoľvek poruchy na zariadení, prístrojoch a iné závady v apartmáne TiSa je klient povinný ohlásiť ubytovateľovi zariadenia v deň príchodu, za účelom opravy.
19. Ubytovateľ si vyhradzuje právo ukončiť pobyt hosťa bez nároku na náhradu za ubytovanie v prípade, ak ubytovaný v ubytovacom zariadení porušuje dobré mravy alebo inak porušuje ubytovací poriadok.
20. Ubytovaný súhlasí s tým, že do jeho apartmánu počas doby trvania jeho pobytu má právo vstúpiť za účelom vykonania  svojich služobných povinností ubytovateľ, údržbár.
21. O prípadných návštevách v apartmáne je ubytovaný povinný vopred informovať ubytovateľa a budú mu umožnené až po súhlase ubytovateľa, pričom prítomnosť návštevy v apartmáne je povolená do 22:00. Ubytovateľ je oprávnený od takejto návštevy žiadať identifikačný doklad. V oprávnených prípadoch je ubytovateľ splnomocnený návštevu neumožniť.
22. K apartmánu patrí vlastné parkovacie miesto na jedno vozidlo.
23. V deň odchodu je klient povinný dať kuchynku do pôvodného stavu, to znamená umyť, utrieť a uložiť riad na pôvodné miesto.
24. Pri odchode zhasne hosť v apartmáne svetlá, vypne všetky používané elektrospotrebiče, uzavrie vodovodné uzávery a všetky dvere a kľúč odovzdá ubytovateľovi. Ubytovaný je povinný vykonať základne upratanie apartmánu.
25. Ubytovanie zvierat nie je povolené.
Dôležité telefónne čísla
Tiesňové volanie: 112
Požiarnici: 150
Rýchla zdravotná pomoc 155
Polícia 158
Prosíme ctených hostí, aby si pozorne prečítali ubytovací poriadok. V prípade, ak v ňom nájdete niečo, s čím nesúhlasíte, alebo čo Vám nevyhovuje, prosíme o konzultáciu s ubytovateľom. V prípade jeho porušenia budeme žiadať finančné odškodnenie!

KETAS spol. s r.o.
www.apartmantisa.sk
Liptovský Trnovec                                                                                                 
01.11.2021                                                                                                            
Návrat na obsah